หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » โครงสร้าง
  » งานทะเบียนนิสิต
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » กระดานสนทนา
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » สารบัญเว็บไซต์
  » สถิติ
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
โฮมเพจ
วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร ฆราวาส เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
*********************************************
คณะสังคมศาสตร์ - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) - สาขาวิชาการบริหารเชิงพุทธ คณะครุศาสตร์ - สาขาวืชาหลักสูตรและการสอน คณะพุทธศาสตร์ - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา - สาขาวิชาศาสนาปรัชญา   ,  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ    หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โทร. 054482876 โทรสาร 054482876
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 12 มีนาคม 2555